اهمیت حافظه و یادگیری

در عمل تمام فعاليت‌های روزانه‌ی ما (صحبت‌كردن ، فهميدن ، خواندن ، ارتباط اجتماعی و ... ) وابسته به دريـافت و ذخيـره‌ی اطلاعات از محيط پيرامون ما می‌باشد.

حافظه و يادگيری ما را قادر می سـازد تـا مهـارت‌هـای تـازه‌ بيـاموزيم و رفتـارهای تازه‌ در خود ايجاد كنيم.

بدون توانايی دسترسـی به تجربيـات يا اطلاعات گذشته، ما قادر نخواهيم بود تا زبان مادری‌مان را درک كنيم، دوستـان و اقوام خود را بشناسيم، راه خانه‌‌مان را بيابيم و يا حتی بند كفش‌مان را ببنديم!


[ جمعه 12 تير 1394 ] [ 12:57 ] [ محمدجواد قندالی ]

[ ]