يادگيری به يك گروه از فرآيندها برای قراردادن چيزها در مغز و بازيابی آن‌ها در آينده اطلاق می گـردد.

-1 دریافت

-2 کدنگاری

-3ذخیره سازی

-4 بازیابی

هرجايی كه شخص تجربـه‌ی پيشيـن خـود را به يـاد می‌آورد، مجمـوعــه‌ای از فـرآينـدهـــای كـدنگـاری،ذخيـره‌ ســازی و بـازيــابــی در مــورد آن تجــربـه، در مغـز اتفــاق می‌افتـد.

ضعـف حافظــه Memory failure

بـرای مثـال فراموشـی يك موضوع مهم، پی‌آمد آسيب در يكی از اين فرآيندهای يادگيری است.


[ چهارشنبه 3 تير 1394 ] [ 18:07 ] [ محمدجواد قندالی ]

[ ]